Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring inzake gegevensbescherming verduidelijkt het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna “gegevens” genoemd) binnen ons online aanbod en de websites, functies en inhoud die ermee verbonden zijn, evenals externe online aanwezigheid, zoals onze profiel voor sociale media. (hierna gezamenlijk te noemen “online aanbod”). Voor de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijk

Rainer Allacher GmbH
Gewerbepark 14
7142 Illmitz, Oostenrijk
Telefoon: +43 678 121 76 23
E-mail: office@winzerhof-allacher.at

Soorten gegevens die worden verwerkt:
 • Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
Doel van de verwerking
 • Terbeschikkingstelling van het online aanbod, de functies en inhoud ervan.
 • Beantwoorden van contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Bereikmeting/marketing
Gebruikte termen

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identifier zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier (bijv. cookie) of een of meer bijzondere kenmerken, zijn een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

“Verwerking” is elk proces of elke reeks van processen die worden uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen in verband met persoonsgegevens. Het begrip is breed en omvat vrijwel elke omgang met data.

De “verantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Relevante rechtsgronden

In overeenstemming met art. 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrond voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd, geldt het volgende: De rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 (1) verlicht. a en Art Beantwoorden van vragen is Artikel 6(1)(b) AVG, de rechtsgrond voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Artikel 6(1)(c) AVG, en de rechtsgrond voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is Artikel 6(1)(c) AVG 6 Paragraaf 1 lit. f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is artikel 6 lid 1 lit. d AVG dient als rechtsgrond.

Veiligheidsmaatregelen

Wij vragen u om u regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. We zullen de verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra de wijzigingen in de gegevensverwerking die we uitvoeren dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen uw deelname (bijvoorbeeld toestemming) of andere individuele kennisgeving vereisen.

Samenwerking met verwerkers en derden

Als wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (contractverwerkers of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, dan gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. de gegevens worden doorgegeven aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG is vereist voor de uitvoering van het contract), u hebt ingestemd, een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).

Indien wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogenaamd “orderverwerkingscontract”, dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dwz buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of dit gebeurt als onderdeel van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden, is dit vindt alleen plaats als het is om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken als aan de bijzondere vereisten van art. 44 en volgende AVG wordt voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van bijzondere waarborgen, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijv.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15 AVG.

Je hebt dienovereenkomstig. Kunst. 16 DSGVO het recht om de voltooiing van de gegevens over u of de correctie van onjuiste gegevens over u te vragen.

In overeenstemming met art. 17 AVG, hebt u het recht om de onmiddellijke verwijdering van de gegevens in kwestie te eisen, of anders in overeenstemming met art. 18 AVG, om een ​​beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

U hebt het recht om te verzoeken dat u de gegevens ontvangt die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met art. 20 AVG en om de overdracht ervan aan andere verantwoordelijke partijen te vragen.

U hebt ook het recht om, in overeenstemming met artikel 77 AVG, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Toestemming en herroepingsrecht

Als uw toestemming nodig is voor de verwerking van uw gegevens, zullen wij deze alleen verwerken na uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken in principe geen gegevens van minderjarigen en zijn daartoe niet bevoegd. Door uw toestemming te geven, bevestigt u dat u de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt of dat u toestemming heeft van uw wettelijke vertegenwoordiger.

U hebt het recht om uw toestemming in overeenstemming met artikel 7, lid 3, AVG met ingang van de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van op u betrekking hebbende gegevens in overeenstemming met art. 21 AVG. Het bezwaar kan met name worden gemaakt tegen verwerking voor directe reclamedoeleinden.

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen directe reclame

“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. Binnen de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tijdelijke cookies, of “sessiecookies” of “tijdelijke cookies”, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagentje in een webshop of een inlogstatus worden opgeslagen. “Permanent” of “permanent” verwijst naar cookies die bewaard blijven, zelfs nadat de browser is gesloten. De inlogstatus kan bijvoorbeeld worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In zo’n cookie kunnen ook de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden.

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en leggen dit uit in onze privacyverklaring en in ons cookiebeleid .

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd om de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/keuzes/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ . Bovendien kan de opslag van cookies worden bereikt door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan beperkt in overeenstemming met art. 17 en 18 AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagvereisten. Als de gegevens niet worden verwijderd omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Volgens de wettelijke vereisten in Duitsland vindt opslag in het bijzonder 10 jaar plaats in overeenstemming met §§ 147 paragraaf 1 AO, 257 paragraaf 1 nr. 1 en 4, paragraaf 4 HGB (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige documenten, handelsboeken , relevant voor belastingdocumenten, enz.) en 6 jaar in overeenstemming met 257 1 nrs. 2 en 3, 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens de wettelijke vereisten in Oostenrijk vindt opslag in het bijzonder plaats gedurende 7 jaar in overeenstemming met § 132 Par. 1 BAO (boekhoudkundige documenten, ontvangstbewijzen/facturen, rekeningen, ontvangstbewijzen, handelspapieren, lijst van inkomsten en uitgaven, enz.), gedurende 22 jaar in verband met eigendommen en gedurende 10 jaar voor documenten met betrekking tot elektronisch geleverde diensten, telecommunicatie, radio en televisiediensten die worden geleverd aan niet-bedrijven in EU-lidstaten en waarvoor de Mini One Stop Shop (MOSS) wordt gebruikt.

Zakelijke verwerking

Daarnaast verwerken we
– contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
– Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis)
van onze klanten, prospects en zakenpartners met het oog op het leveren van contractuele diensten, service en klantenservice, marketing, reclame en marktonderzoek.

Hosting

De hostingdiensten die we gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken voor het uitvoeren van dit online aanbod.

Wij, of onze hostingprovider, verwerken inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij het doen van dit online aanbod efficiënt en veilig beschikbaar zijn in overeenstemming met Art. 6 Par. 1 verlicht. f AVG in combinatie met art. 28 AVG (sluiting orderverwerkingscontract).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden) op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, lit. De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, bestand, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende aanbieder.

Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen maximaal 7 dagen bewaard (bijvoorbeeld om misbruik of fraude te onderzoeken) en daarna verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.

Orderverwerking in de online shop en klantaccount

We verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van het bestelproces in onze online shop om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals hun betaling en levering of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die door de verwerking worden beïnvloed, zijn onder meer onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van het winkelwagentje op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 Par. 1 verlicht. b (uitvoering bestelprocessen) en c (wettelijk verplichte archivering) DSGVO. De informatie die als vereist is gemarkeerd, is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. Wij verstrekken de gegevens alleen aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke vergunningen en verplichtingen aan juridische adviseurs en autoriteiten. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit nodig is om het contract uit te voeren (bijvoorbeeld op verzoek van de klant tot levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te kunnen inzien. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers gecommuniceerd. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat ze om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c), AVG. Informatie in het klantaccount blijft behouden totdat deze wordt verwijderd met daaropvolgende archivering in het geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het einde van het contract een back-up van zijn gegevens te maken in geval van beëindiging.

Als onderdeel van de registratie en hernieuwde registraties, evenals het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met artikel 6 (1) (c) AVG.

Verwijdering vindt plaats nadat wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen zijn verlopen, de noodzaak van het bewaren van de gegevens wordt elke drie jaar gecontroleerd; in het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan (einde handelsrecht (6 jaar) en fiscaal recht (10 jaar) bewaarplicht).

Bedrijfsanalyse en marktonderzoek

Om ons bedrijf economisch te runnen, om markttendensen, klant- en gebruikersverzoeken te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die we hebben over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz. We verwerken voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens , gebruiksgegevens, metadata op basis van art. 6 Paragraaf 1 verlicht. F. AVG, waarbij de betrokken personen klanten, geïnteresseerden, zakenpartners, bezoekers en gebruikers van het online aanbod zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek. Daarbij kunnen we rekening houden met de profielen van de geregistreerde gebruikers met informatie over bijvoorbeeld hun aankooptransacties. De analyses dienen ons om de gebruiksvriendelijkheid, de optimalisatie van ons aanbod en de economische efficiëntie te verhogen. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden zijn.

Als deze analyses of profielen persoonlijk zijn, worden ze verwijderd of geanonimiseerd bij beëindiging door de gebruiker, anders twee jaar na het sluiten van het contract. Anders worden de algemene bedrijfsanalyses en algemene trendbepalingen indien mogelijk anoniem gemaakt.

Registratie functie

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers gecommuniceerd. De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van het aanbod. Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over voor het aanbod of de aanmelding relevante informatie, zoals wijzigingen in de omvang van het aanbod of technische omstandigheden. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, op voorwaarde dat ze om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c), AVG. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om voor het einde van het contract een back-up van zijn gegevens te maken in geval van beëindiging. We hebben het recht

Als onderdeel van het gebruik van onze registratie- en inlogfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met artikel 6 (1) (c) AVG. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), worden de door de gebruiker verstrekte gegevens voor de verwerking van het contactverzoek en de verwerking ervan op basis van de wettelijke bepalingen van 96 (3) TKG en in in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b AVG verwerkt. Gebruikersinformatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbare onderzoeksorganisatie.

We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We evalueren de noodzaak om de twee jaar; Verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.

Nieuwsbrief

Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de registratie-, verzendings- en statistische evaluatieprocedures, evenals uw recht op bezwaar. Door u te abonneren op onze nieuwsbrief, gaat u ermee akkoord deze te ontvangen en de beschreven procedures.
Inhoud van de nieuwsbrief: We sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische meldingen met reclame-informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvanger of wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. In onze nieuwsbrief staat ook informatie over onze diensten en ons.
Double opt-in en logging: Aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met het e-mailadres van iemand anders. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het aanmeldingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Wijzigingen in uw gegevens die door de verzendserviceprovider zijn opgeslagen, worden ook geregistreerd.

Registratiegegevens: Om u aan te melden voor de nieuwsbrief is het voldoende als u uw e-mailadres invult. Optioneel vragen wij u een naam in te vullen zodat wij u in de nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken.

De verzending van de nieuwsbrief en de bijbehorende succesmeting zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvanger in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. 107 lid 2 en 3 TKG.

Het registratieproces wordt gelogd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen dient als voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers en ons ook in staat stelt om toestemming te bewijzen.

Beëindiging/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment beëindigen, dwz uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief op te zeggen. We kunnen de afgemelde e-mailadressen maximaal drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen voordat we ze verwijderen om een ​​eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan ​​van toestemming wordt bevestigd.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) gebruiken we Google Analytics, een webanalyse-service van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt meestal naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om ons andere diensten te verlenen die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en internetgebruik. Van de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden gemaakt.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Bovendien kunnen gebruikers voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod door Google worden verzameld en verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools .google .com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google ( https://policies.google.com/technologies/ads ) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google  (https:/ / adssettings.google.com/authenticated ).

De persoonsgegevens van de gebruikers worden geanonimiseerd.

Google Re/Marketing-services

We gebruiken de marketing- en remarketingdiensten (“Google Marketing Services” in het kort) op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO). ”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, (“Google”).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active ).

De Google-marketingdiensten stellen ons in staat om advertenties voor en op onze website gerichter weer te geven om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk aansluiten bij hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij geïnteresseerd was op andere websites, wordt dit ‘remarketing’ genoemd. Voor deze doeleinden voert Google bij het openen van onze en andere websites waarop Google-marketingdiensten actief zijn direct een code uit en zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel bekend als “web” beacons” genoemd. ) geïntegreerd in de website. Met hun hulp wordt een individuele cookie, dwz een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). De cookies kunnen worden ingesteld door verschillende domeinen, waaronder google.com, doubleclick.net, invitemedia. com, admeld.com, googlesyndication.com of googleadservices.com. Dit bestand vermeldt welke websites de gebruiker bezoekt, in welke inhoud hij geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen hij heeft geklikt, evenals technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van het online aanbod. Tevens wordt het IP-adres van de gebruiker geregistreerd, waarbij wij u in het kader van Google Analytics meedelen dat het IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt volledig naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met de gegevens van de gebruiker binnen andere Google-aanbiedingen. Bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties aan hem worden getoond. Bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties aan hem worden getoond. Bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties aan hem worden getoond. de advertenties die zijn afgestemd op zijn interesses kunnen aan hem worden getoond. Bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties aan hem worden getoond. de advertenties die zijn afgestemd op zijn interesses kunnen aan hem worden getoond. Bovenstaande informatie kan door Google ook worden gecombineerd met dergelijke informatie uit andere bronnen. Als de gebruiker vervolgens andere websites bezoekt, kunnen de op zijn interesses afgestemde advertenties aan hem worden getoond.

In het kader van Google Marketing Services worden gebruikersgegevens pseudoniem verwerkt. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens met betrekking tot cookies binnen pseudonieme gebruikersprofielen verwerkt. Dit betekent dat vanuit het oogpunt van Google de advertenties niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookie-eigenaar, ongeacht wie deze cookie-eigenaar is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk heeft toegestaan ​​de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De informatie die door Google Marketing Services over gebruikers wordt verzameld, wordt verzonden naar Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

De Google-marketingdiensten die we gebruiken, omvatten het online advertentieprogramma “Google AdWords”. In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere “conversiecookie”. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. AdWords-klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

We kunnen advertenties van derden opnemen op basis van de Google-marketingservice “AdSense”. AdSense gebruikt cookies om Google en zijn partnerwebsites in staat te stellen advertenties weer te geven op basis van het bezoek van gebruikers aan deze website en andere websites op internet.

We kunnen ook de “Google Tag Manager” gebruiken om Google-analyse- en marketingdiensten op onze website te integreren en te beheren.

Voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zie de overzichtspagina:  https://www.google.com/policies/technologies/ads , het privacybeleid van Google staat op  https://www.google.com/policies/ privacy  aanwezig.

Als u bezwaar wilt maken tegen op interesses gebaseerde advertenties door Google Marketing Services, kunt u de instellings- en opt-out-opties van Google gebruiken:  http://www.google.com/ads/preferences .

Facebook-pixel, aangepaste doelgroepen en Facebook-conversie

Vanwege onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod en voor deze doeleinden, de zogenaamde “Facebook-pixel” van het sociale netwerk Facebook, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park , CA 94025 , VS, of als u in de EU bent gevestigd, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de weergave van advertenties (zogenaamde “Facebook-advertenties”) bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de Facebook-advertenties die we hebben geplaatst alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijvoorbeeld interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die zijn gebaseerd op het bezochte website). websites worden bepaald), die we naar Facebook verzenden (zogenaamde “Custom Audiences”). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers en niet vervelend zijn.

De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Dienovereenkomstig, algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties in de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook:  https://www.facebook.com/policy.php . Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt, vindt u in het Facebook-helpgedeelte:  https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 .

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om in te stellen welke soorten advertenties u binnen Facebook worden getoond, kunt u de door Facebook ingestelde pagina bezoeken en daar de instructies volgen voor het instellen van op gebruik gebaseerde advertenties:  https://www.facebook.com/settings?tab= advertenties . De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies, die worden gebruikt om het bereik te meten en voor reclamedoeleinden, via de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief ( http://optout.networkadvertising.org/ ) en ook de Amerikaanse website ( http://www.networkadvertising.org/ ) ://www.aboutads.info/choices ) of de Europese website ( http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ ).

Online aanwezigheid op sociale media

We onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te kunnen informeren over onze diensten daar. Bij het oproepen van de respectievelijke netwerken en platforms zijn de voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van hun respectievelijke operators van toepassing.

Tenzij anders vermeld in onze gegevensbeschermingsverklaring, verwerken we gebruikersgegevens als ze met ons communiceren binnen sociale netwerken en platforms, bijvoorbeeld berichten schrijven over onze online aanwezigheid of ons berichten sturen.

Integratie van diensten en inhoud van derden

We gebruiken inhoud of serviceaanbiedingen van externe providers binnen ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit Diensten integreren zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de weergave van deze inhoud. We streven ernaar om alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud te leveren. Externe providers kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbakens” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem,

Google-lettertypen

We integreren de lettertypen (“Google Fonts”) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacybeleid:  https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out:  https://adssettings.google.com/authenticated .

Google Maps

We integreren de kaarten van de dienst “Google Maps” van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers bevatten, die echter niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal als onderdeel van de instellingen op hun mobiele apparaten). De gegevens kunnen worden verwerkt in de VS. Privacybeleid:  https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out:  https://adssettings.google.com/authenticated .

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Op basis van onze legitieme belangen (dwz interesse in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 par. 1 lit. f DSGVO) gebruiken we sociale plug-ins (“plug-ins”) van de sociale netwerk facebook.com, beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”). De plug-ins kunnen interactie-elementen of inhoud weergeven (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen of tekstbijdragen) en zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo’s (witte “f” op een blauwe tegel, de termen “Vind ik leuk”, “I like” of een ” thumbs up” teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst en het uiterlijk van de sociale plug-ins van Facebook kunnen hier worden bekeken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).

Als een gebruiker een functie van dit online aanbod oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks van Facebook naar het apparaat van de gebruiker verzonden, die deze in het online aanbod integreert. Van de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden gemaakt. We hebben daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren gebruikers daarom volgens ons kennisniveau.

Door integratie van de plug-in ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online aanbod heeft bezocht. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn Facebook-account toewijzen. Als gebruikers interactie hebben met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de Like-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de bijbehorende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, bestaat nog steeds de mogelijkheid dat Facebook zijn IP-adres te weten komt en opslaat. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een anoniem IP-adres opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en instellingsopties voor de bescherming van de privacy van de gebruikers zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook:  https://www. facebook.com/about/privacy/ .

Als een gebruiker een Facebook-lid is en niet wil dat Facebook via dit online aanbod gegevens over hem verzamelt en koppelt aan zijn lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij zich bij Facebook afmelden voordat hij ons online aanbod gebruikt en zijn cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen:  https://www.facebook.com/settings?tab=ads   of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info / keuzes/   of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ . De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Gemaakt met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke

0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leeg